VU EVAF dariniu aprasymai

Studijų programų komitetai
Studijų programos komitetas rūpinasi studijų programų įgyvendinimu: stebi studijų programos
tikslų, ugdomų kompetencijų, turinio, metodų ir studentų pasiekimų vertinimų vientisumą, studijų
programos aktualumą ir konkurencingumą, remdamasis dėstytojų bei studentų nuomone analizuoja
studijų programos įgyvendinimą ir identifikavus problemas, siūlo jų sprendimo būdus, atnaujina
studijų programą. Šis komitetas taip pat aprobuoja studentų individualius studijų planus.
Studijų programos komitetą sudaro keli programos dėstytojai, socialinis partneris ir 1-2 studentų
atstovai.
Į studentų atstovą savo studijų programos komitete gali kreiptis, jei turi pasiūlymų, kaip būtų
galima pagerinti studijų programos vykdymo kokybę ir kitais studijų programos vykdymo ar
individualaus studijų plano sudarymo klausimais.
VU EVAF Studijų kolegija
VU EVAF Studijų kolegiją sudaro studijų programų komitetų pirmininkai ir VU SA EVAF deleguotas
studentų atstovas. Ši kolegija pataria už studijų organizavimą atsakingam prodekanui studijų
vykdymo ir jų kokybės gerinimo klausimais.
VU EVAF Ginčų nagrinėjimo komisija
VU EVAF Ginčų nagrinėjimo komisija nagrinėja skundus dėl galutinio dalyko įvertinimo arba dėl
procedūrinių egzaminų pažeidimų. Į ją gali kreiptis, jei nesutinki su egzaminavimo tvarka ir / ar su
egzamino (įskaitos) arba koliokviumo įvertinimu. Gavusi skundą, Komisija pirmiausia sprendžia, ar
apeliacija motyvuota ir tik tuomet ją svarsto.
Komisijos sprendimu studento darbas gali būti įvertintas iš naujo. Išnagrinėjus apeliaciją, apelianto
studijų rezultatas negali būti sumažintas. Jeigu Komisija nustato, kad egzamino metu buvo
procedūrinių pažeidimų, egzamino vertinimas gali būti anuliuotas ir studentui suteikta galimybę jį
laikyti dar kartą.
VU EVAF Ginčų nagrinėjimo komisiją sudaro 3 VU EVAF dėstytojai ir 3 studentų atstovai.
VU EVAF Akademinės etikos komisija
VU EVAF Akademinės etikos komisija nagrinėja pareiškimus dėl akademinės bendruomenės narių
(dėstytojų, studentų ar kitų universiteto darbuotojų) veiksmų, pažeidžiančių akademinę etiką.
VU EVAF Akademinės etikos komisiją sudaro 4 VU EVAF dėstytojai ir 2 studentų atstovai.

VU EVAF Priėmimo-atestacijos komisija
VU EVAF Priėmimo-atestacijos komisija sprendžia dėstytojų priėmimo ir sutarčių su Universitetu
pratęsimo klausimus. Baigiantis dėstytojo darbo sutarties su Universitetu laikotarpiui, Komisija
vertina dėstytojo veiklą studijų vykdymo bei mokslinė veiklą ir sprendžia, ar darbo sutartis bus
pratęsta.
VU EVAF Priėmimo-atestacijos komisiją sudaro 9 nariai: Universiteto dėstytojai, socialinis
partneris/-iai ir 1 studentų atstovas.
VU EVAF Taryba
VU EVAF fakulteto / centro Taryba priima sprendimus dėl Fakulteto / Centro mokslinių tyrimų ir
studijų organizavimo bei koordinavimo, Fakulteto / Centro mokslo darbuotojų ir dėstytojų ugdymo,
lėšų, patalpų, įrengimų ir kito turto panaudojimo, įsigijimo bei modernizavimo, savo veiksmus
suderinusi su kitomis suinteresuotomis šalimis bei Universiteto politika.
VU EVAF Tarybą sudaro 20 narių: VU EVAF dėstytojai, socialinis/-iai partneris/-iai ir 4 studentų
atstovai.

VU EVAF Dekanatas / Direktoratas
VU EVAF Dekanatas  yra nuolatos veikianti VU EVAF dekanui veiklos
organizavimo klausimais patarianti kolegija. Į kolegijos sudėtį įeina VU EVAF prodekanai, šakinių akademinių padalinių vadovai ir VU SA EVAF pirmininkas.
Kolegijos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

Ankstesnis puslapis: VU SA valdymo organų protokolai Kitas puslapis: Naudinga