Egzaminai

Atsiskaitymai

Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Kai kurie dalykai gali būti vertinami įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu.

Studijų rezultatus vertina dalyką dėstę­s, studijoms vadovavęs dėstytojas arba tos srities specialistų komisija.

Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1 iki 10 balų, o per įskaitas – įskaita ar neįskaita. Galimi ir kiti vertinimo principai. Daugiau apie vertinimo sistemą Universitete.

Pagrindinis ir pratęstas egzaminų laikymo laikotarpis

Egzaminai ir įskaitos laikomi egzaminų laikymo tvarkaraštyje nurodytu laiku.

Jei negali atvykti į egzaminą (įskaitą) dėl ligos ar kitos svarbios priežasties, padalinio vadovo (dekano) gali prašyti egzaminą (įskaitą) leisti laikyti kitu laiku pagrindinio egzaminų laikymo laikotarpio metu arba pratęsti egzaminų laikymo laikotarpį. Egzaminų laikymo laikotarpis pratęsiamas gydymo įstaigos išduotame nedarbingumo pažymėjime nurodytam laikui, bet ne ilgiau kaip vienam mėnesiui skaičiuojant nuo naujo semestro pradžios.

Apie neatvykimo į egzaminą (įskaitą) priežastį privalu per 3 darbo dienas nuo numatytos egzamino (įskaitos) datos pranešti padalinio administracijai ir iki administracijos nustatyto laiko pateikti pateisinamąjį dokumentą.

Akademinės skolos ir jų likvidavimas

Neišlaikytus egzaminus (įskaitas) galima vieną kartą perlaikyti ne vėliau kaip per pirmas 2 naujo semestro savaites, o jei egzaminų laikymo laikotarpis buvo pratęstas, – per 2 savaites po pratęsto termino pabaigos. Per egzamino (įskaitos) perlaikymą neišlaikytas egzaminas (įskaita) yra akademinė skola.

Pasibaigus egzaminų (įskaitų) perlaikymo terminui vieną ar dvi akademines skolas turinčiam studentui padalinio vadovas (dekanas) gali leisti pakartoti atitinkamus studijų dalykus ir tęsti studijas. Dalykų, kuriuos leista pakartoti, akademinių skolų likvidavimo terminas atidedamas 1 metams. Padalinių tarybos nustato dalykus, kurių kartoti negalima.

Norėdamas kartoti dalyką, turi kreiptis į padalinio administraciją prieš semestrą ar jo pradžioje ir pateikti atitinkamą prašymą. Už dalyko kartojimą mokama nustatyta kaina, kuri apskaičiuojama 1/60 einamųjų metų metinės studijų programos kainos padauginus iš dalyko kreditų skaičiaus.

Studentai, turintys daugiau kaip 15 kreditų apimties akademinių skolų, taip pat studentai, kuriems nebuvo leista pakartoti šių dalykų studijų, šalinami iš universiteto.

Ankstesnis puslapis: Ginčai Kitas puslapis: Akademinės atostogos, studijų stabdymas